Kasem Lawfirm
สำนักงานกฎหมายกระเษม กัณฑมณี

รับว่าความ และ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทั่วราชอาณาจักร

คดีแพ่ง คดีอาญ่ สืบทรัพย์ บังคับคดี จัดการทรัพย์สิน มรดก ฯลฯ


เราคือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลด้านกฎหมายโดยตรง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
เพื่อให้คุณได้แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นกันเอง

สำนักงานกฎหมายกระเษม กัณฑมณี

ทนายกระเษม กัณฑมณี ใบอนุญาตในการว่าความเลขที่ 114/2529 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายกว่า 30 ปี

ที่ปรึกษากฎหมาย ประจำ

  • บริษัท นูทริกซ์จำกัด (มหาชน) (Litigation & Compliance Audit)
  • บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ไฟเบอร์เทคจำกัด
  • บริษัท บี.กริม จอยน์เวน็ เจอร์จำกัด
  • สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
  • บริษัท ทีเอสดี แอนด์ ไดนารี่ เฮอร์เบิล โซฟ จำกัด
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า การกระทรวงยุติธรรม ระหว่างปีพ.ศ. 2551ถึง พ.ศ. 2554
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงยุติธรรม ต้ั้งแต่ปีพ.ศ. 2554ถึง พ.ศ. 2564